Preaching Christ To The World
   Home      Bible Reading      New Testament then Old Testament

Read the New Testament then The Old Testament in one year

 
Read your Bible Through in One Year.  Read New Testament completely then the Old Testament.
 
One Year Full Schedule day by day

Jan 1: Matt 1-4

Jan 2: Matt 5-6

Jan 3: Matt 7-8

Jan 4: Matt 9-10

Jan 5: Matt 11-12

Jan 6: Matt 13-14

Jan 7: Matt 15-17

Jan 8: Matt 18-19

Jan 9: Matt 20-21

Jan 10: Matt 22-23

Jan 11: Matt 24-25

Jan 12: Matt 26

Jan 13: Matt 27-28

Jan 14: Mark 1-3

Jan 15: Mark 4-5

Jan 16: Mark 6-7

Jan 17: Mark 8-9

Jan 18: Mark 10-11

Jan 19: Mark 12-13

Jan 20: Mark 14

Jan 21: Mark 15-16

Jan 22: Luke 1

Jan 23: Luke 2-3

Jan 24: Luke 4-5

Jan 25: Luke 6-7

Jan 26: Luke 8-9

Jan 27: Luke 10-11

Jan 28: Luke 12-13

Jan 29: Luke 14-16

Jan 30: Luke 17-18

Jan 31: Luke 19-20
 

Feb 1: Luke 21-22

Feb 2: Luke 23-24

Feb 3: John 1-2

Feb 4: John 3-4

Feb 5: John 5-6

Feb 6: John 7-8

Feb 7: John 9-10

Feb 8: John 11-12

Feb 9: John 13-15

Feb 10: John 16-18

Feb 11: John 19-21

Feb 12: Acts 1-3

Feb 13: Acts 4-6

Feb 14: Acts 7-8

Feb 15: Acts 9-10

Feb 16: Acts 11-13

Feb 17: Acts 14-15

Feb 18: Acts 16-17

Feb 19: Acts 18-20

Feb 20: Acts 21-23

Feb 21: Acts 24-26

Feb 22: Acts 27-28

Feb 23: Rom 1-3

Feb 24: Rom 4-7

Feb 25: Rom 8-10

Feb 26: Rom 11-13

Feb 27: Rom 14-16

Feb 28/29: 1Cor 1-4
 

Mar 1: 1Cor 5-8

Mar 2: 1Cor 9-11

Mar 3: 1Cor 12-14

Mar 4: 1Cor 15-16

Mar 5: 2Cor 1-4

Mar 6: 2Cor 5-9

Mar 7: 2Cor 10-13

Mar 8: Gal 1-3

Mar 9: Gal 4-6

Mar 10: Eph 1-3

Mar 11: Eph 4-6

Mar 12: Philippians

Mar 13: Colossians

Mar 14: 1Thess        

Mar 15: 2Thess

Mar 16: 1Timothy

Mar 17: 2Timothy

Mar 18: Titus-Philemon

Mar 19: Heb 1-6

Mar 20: Heb 7-10

Mar 21: Heb 11-13

Mar 22: James

Mar 23: 1Peter

Mar 24: 2Peter

Mar 25: 1John

Mar 26: 2John-Jude

Mar 27: Rev 1-3

Mar 28: Rev 4-8

Mar 29: Rev 9-12

Mar 30: Rev 13-16

Mar 31: Rev 17-19
 

Apr 1: Rev 20-22

Apr 2: Gen 1-3

Apr 3: Gen 4-7

Apr 4: Gen 8-11

Apr 5: Gen 12-15

Apr 6: Gen 16-18

Apr 7: Gen 19-21

Apr 8: Gen 22-24

Apr 9: Gen 25-26

Apr 10: Gen 27-29

Apr 11: Gen 30-31

Apr 12: Gen 32-34

Apr 13: Gen 35-37

Apr 14: Gen 38-40

Apr 15: Gen 41-42

Apr 16: Gen 43-45

Apr 17: Gen 46-47

Apr 18: Gen 48-50

Apr 19: Ex 1-3

Apr 20: Ex 4-6

Apr 21: Ex 7-9

Apr 22: Ex 10-12

Apr 23: Ex 13-15

Apr 24: Ex 16-18

Apr 25: Ex 19-21

Apr 26: Ex 22-24

Apr 27: Ex 25-27

Apr 28: Ex 28-29

Apr 29: Ex 30-32

Apr 30: Ex 33-35
 

May 1: Ex 36-38

May 2: Ex 39-40

May 3: Lev 1-4

May 4: Lev 5-7

May 5: Lev 8-10

May 6: Lev 11-13

May 7: Lev 14-15

May 8: Lev 16-18

May 9: Lev 19-21

May 10: Lev 22-23

May 11: Lev 24-25

May 12: Lev 26-27

May 13: Num 1-2

May 14: Num 3-4

May 15: Num 5-6

May 16: Num 7

May 17: Num 8-10

May 18: Num 11-13

May 19: Num 14-15

May 20: Num 16-17

May 21: Num 18-20

May 22: Num 21-22

May 23: Num 23-25

May 24: Num 26-27

May 25: Num 28-30

May 26: Num 31-32

May 27: Num 33-34

May 28: Num 35-36

May 29: Deut 1-2

May 30: Deut 3-4

May 31: Deut 5-7
 

Jun 1: Deut 8-10

Jun 2: Deut 11-13

Jun 3: Deut 14-16

Jun 4: Deut 17-20

Jun 5: Deut 21-23

Jun 6: Deut 24-27

Jun 7: Deut 28-29

Jun 8: Deut 30-31

Jun 9: Deut 32-34

Jun 10: Josh 1-4

Jun 11: Josh 5-8

Jun 12: Josh 9-11

Jun 13: Josh 12-15

Jun 14: Josh 16-18

Jun 15: Josh 19-21

Jun 16: Josh 22-24

Jun 17: Jud 1-2

Jun 18: Jud 3-5

Jun 19: Jud 6-7

Jun 20: Jud 8-9

Jun 21: Jud 10-12

Jun 22: Jud 13-15

Jun 23: Jud 16-18

Jun 24: Jud 19-21

Jun 25: Ruth

Jun 26: 1Sam 1-3

Jun 27: 1Sam 4-8

Jun 28: 1Sam 9-12

Jun 29: 1Sam 13-14

Jun 30: 1Sam 15-17
 

Jul 1: 1Sam 18-20

Jul 2: 1Sam 21-24

Jul 3: 1Sam 25-27

Jul 4: 1Sam 28-31

Jul 5: 2Sam 1-3

Jul 6: 2Sam 4-7

Jul 7: 2Sam 8-12

Jul 8: 2Sam 13-15

Jul 9: 2Sam 16-18

Jul 10: 2Sam 19-21

Jul 11: 2Sam 22-24

Jul 12: 1King 1-2

Jul 13: 1King 3-5

Jul 14: 1King 6-7

Jul 15: 1King 8-9

Jul 16: 1King 10-11

Jul 17: 1King 12-14

Jul 18: 1King 15-17

Jul 19: 1King 18-20

Jul 20: 1King 21-22

Jul 21: 2King 1-3

Jul 22: 2King 4-5

Jul 23: 2King 6-8

Jul 24: 2King 9-11

Jul 25: 2King 12-14

Jul 26: 2King 15-17

Jul 27: 2King 18-19

Jul 28: 2King 20-22

Jul 29: 2King 23-25

Jul 30: 1Chron 1-2

Jul 31: 1Chron 3-5
 

Aug 1: 1Chron 6

Aug 2: 1Chron 7-8

Aug 3: 1Chron 9-11

Aug 4: 1Chron 12-14

Aug 5: 1Chron 15-17

Aug 6: 1Chron 18-21

Aug 7: 1Chron 22-24         

Aug 8: 1Chron 25-27

Aug 9: 1/2Chron 28-1

Aug 10: 2Chron 2-5

Aug 11: 2Chron 6-8

Aug 12: 2Chron 9-12

Aug 13: 2Chron 13-17

Aug 14: 2Chron 18-20

Aug 15: 2Chron 21-24

Aug 16: 2Chron 25-27

Aug 17: 2Chron 28-31

Aug 18: 2Chron 32-34

Aug 19: 2Chron 35-36

Aug 20: Ezra 1-3

Aug 21: Ezra 4-7

Aug 22: Ezra 8-10

Aug 23: Neh 1-3

Aug 24: Neh 4-6

Aug 25: Neh 7

Aug 26: Neh 8-9

Aug 27: Neh 10-11

Aug 28: Neh 12-13

Aug 29: Est 1-5

Aug 30: Est 6-10

Aug 31: Job 1-4
 

Sep 1: Job 5-7

Sep 2: Job 8-10

Sep 3: Job 11-13

Sep 4: Job 14-16

Sep 5: Job 17-20

Sep 6: Job 21-23

Sep 7: Job 24-28

Sep 8: Job 29-31

Sep 9: Job 32-34

Sep 10: Job 35-37

Sep 11: Job 38-39

Sep 12: Job 40-42

Sep 13: Ps 1-8

Sep 14: Ps 9-16

Sep 15: Ps 17-20

Sep 16: Ps 21-25

Sep 17: Ps 26-31

Sep 18: Ps 32-35

Sep 19: Ps 36-39

Sep 20: Ps 40-45

Sep 21: Ps 46-50

Sep 22: Ps 51-57

Sep 23: Ps 58-65

Sep 24: Ps 66-69

Sep 25: Ps 70-73

Sep 26: Ps 74-77

Sep 27: Ps 78-79

Sep 28: Ps 80-85

Sep 29: Ps 86-89

Sep 30: Ps 90-95
 

Oct 1: Ps 96-102

Oct 2: Ps 103-105

Oct 3: Ps 106-107

Oct 4: Ps 108-114

Oct 5: Ps 115-118

Oct 6: Ps 119:1-88

Oct 7: Ps 119:89-176

Oct 8: Ps 120-132

Oct 9: Ps 133-139

Oct 10: Ps 140-145

Oct 11: Ps 146-150

Oct 12: Prov 1-3

Oct 13: Prov 4-6

Oct 14: Prov 7-9

Oct 15: Prov 10-12

Oct 16: Prov 13-15

Oct 17: Prov 16-18

Oct 18: Prov 19-21

Oct 19: Prov 22-23  

Oct 20: Prov 24-26

Oct 21: Prov 27-29

Oct 22: Prov 30-31

Oct 23: Ecc 1-4

Oct 24: Ecc 5-8

Oct 25: Ecc 9-12

Oct 26: Song of Solomon

Oct 27: Is 1-4

Oct 28: Is 5-8

Oct 29: Is 9-12

Oct 30: Is 13-17

Oct 31: Is 18-22
 

Nov 1: Is 23-27

Nov 2: Is 28-30

Nov 3: Is 31-35

Nov 4: Is 36-41

Nov 5: Is 42-44

Nov 6: Is 45-48

Nov 7: Is 49-53

Nov 8: Is 54-58

Nov 9: Is 59-63

Nov 10: Is 64-66

Nov 11: Jer 1-3

Nov 12: Jer 4-6

Nov 13: Jer 7-9

Nov 14: Jer 10-13

Nov 15: Jer 14-17

Nov 16: Jer 18-22

Nov 17: Jer 23-25

Nov 18: Jer 26-29

Nov 19: Jer 30-31

Nov 20: Jer 32-34

Nov 21: Jer 35-37

Nov 22: Jer 38-41

Nov 23: Jer 42-45

Nov 24: Jer 46-48

Nov 25: Jer 49-50

Nov 26: Jer 51-52

Nov 27: Lam 1-3:36

Nov 28: Lam 3:37-5

Nov 29: Ezek 1-4

Nov 30: Ezek 5-8
 

Dec 1: Ezek 9-12

Dec 2: Ezek 13-15

Dec 3: Ezek 16-17

Dec 4: Ezek 18-20

Dec 5: Ezek 21-22

Dec 6: Ezek 23-24

Dec 7: Ezek 25-27

Dec 8: Ezek 28-30

Dec 9: Ezek 31-33

Dec 10: Ezek 34-36

Dec 11: Ezek 37-39

Dec 12: Ezek 40-42

Dec 13: Ezek 43-45

Dec 14: Ezek 46-48

Dec 15: Dan 1-3

Dec 16: Dan 4-6

Dec 17: Dan 7-9

Dec 18: Dan 10-12

Dec 19: Hos 1-7

Dec 20: Hos 8-14

Dec 21: Joel

Dec 22: Amos 1-5

Dec 23: Amos 6-9

Dec 24: Oba-Jonah

Dec 25: Micah

Dec 26: Nahum

Dec 27: Hab-Zeph

Dec 28: Haggai

Dec 29: Zech 1-7

Dec 30: Zech 8-14

Dec 31: Malachi